Profivideo  >>  Pronájem, půjčovna  >>  Půjčovní řád

Půjčovní řád

Přístroje se půjčují právnickým i fyzickým osobám (dále jen "zákazník").
Pronajímaná technika je, a po dobu pronájmu zůstává, ve vlastnictví firmy Profivideo (dále jen "pronajímatel").

Uzavřením smlouvy vzniká pro zákazníka nárok zapůjčený přístroj používat a současně povinnost za něj zaplatit. Zákazník odpovídá za vypůjčené zařízení osobně. Půjčovné se platí předem, pokud není dohodnuto jinak. Dokladem o půjčení je půjčovní smlouva, která slouží i jako stvrzenka o zaplacení.

Pokud byla dohodnuta platba bankovním převodem, zavazuje se zákazník uhradit pronájem v dohodnuté ceně na základě faktury předložené pronajímatelem. Při nedodržení doby splatnosti faktury, uhradí zákazník smluvní pokutu ve výši 0,5% dlužné částky za každý den prodlení.

Dobou pronájmu se rozumí období, které uplyne mezi dnem převzetí přístroje zákazníkem a dohodnutým dnem vrácení pronajatého zboží včetně. Doba pronájmu se počítá ve dnech.
Při nevrácení techniky ve sjednaný termín, zaplatí zákazník za každý započatý den, o který překročí dobu pronájmu, nejen stanovené půjčovné, ale i penále z prodlení ve výši 100% půjčovného.

U nových zákazníku je požadováno složení finanční zálohy za pronajatou techniku ve výši 100% její hodnoty.

Zákazník je povinen se přesvědčit o stavu vypůjčeného zařízení při převzetí a vrátit přístroj v dohodnuté lhůtě v řádném stavu. Podpisem Půjčovní smlouvy potvrzuje zákazník, že přebírá pronajatou techniku bez závad a že se důkladně a dostatečně seznámil s její instalací, obsluhou a údržbou. Tímto okamžikem také přebírá veškerou odpovědnost za zapůjčená zařízení. Tato jeho odpovědnost končí potvrzením pronajímatele o zpětném převzetí pronajaté techniky. Tímto potvrzením se pronajímatel nezříká práva vymáhat škodu, která na zapůjčených přístrojích vznikla prokazatelně v době, kdy přístroje byly v držení zákazníka.

Při vrácení vypůjčené techniky je pracovník pronajímatele povinnen zkontrolovat její stav. Zákazník ručí za veškeré škody, které na přístroji nebo jeho příslušenství během výpůjčky vzniknou, a to až do výše hodnoty vypůjčené techniky. V případě poškození se do škody započítává především ušlá hodnota pronájmu za období, kdy je zařízení mimo provoz a cena za opravu, včetně ceny náhradních dílů. V případě ztráty či odcizení se do škody započítává ušlá hodnota pronájmu za období, kdy je zařízení mimo provoz a katalogová cena výrobků podle ceníků platných v den podepsání Půjčovní smlouvy. Úhradu škod provede zákazník na základě příslušné faktury pronajímatele do 14 dnů od jejího zaslání.

Firma Profivideo si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka v případě, není-li záruka, že přístroj bude používán s náležitou odborností a opatrností.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.